dòng chảy căng:: ôi:: Bản đồPeek

#include <data_flow_ops.h>

Op nhìn trộm các giá trị tại khóa được chỉ định.

Bản tóm tắt

Nếu

vùng chứa bên dưới không chứa khóa này, op này sẽ chặn cho đến khi có.

Tranh luận:

Trả về:

 • OutputList : Các giá trị tensor.

Hàm tạo và hàm hủy

MapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapPeek (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapPeek::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
values

Chức năng công cộng

operator[] (size_t index) const

Các hàm tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: MapPeek:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho MapPeek .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

giá trị

::tensorflow::OutputList values

Chức năng công cộng

Bản đồPeek

 MapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

Bản đồPeek

 MapPeek(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapPeek::Attrs & attrs
)

nhà điều hành[]

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

Các hàm tĩnh công khai

Dung tích

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
 StringPiece x
)

Giới hạn bộ nhớ

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

Tên chia sẻ

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)