dòng chảy căng:: ôi:: MaxPoolGradGradWithArgmax

#include <nn_ops.h>

Tính toán độ dốc bậc hai của hàm maxpooling.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Đầu vào ban đầu.
 • cấp độ: 4-D với hình dạng [batch, height, width, channels] . Các gradient ghi đầu vào của max_pool .
 • argmax: Chỉ số của các giá trị tối đa được chọn cho mỗi đầu ra của max_pool .
 • ksize: Kích thước của cửa sổ cho từng chiều của tensor đầu vào.
 • bước tiến: Bước tiến của cửa sổ trượt cho từng chiều của tensor đầu vào.
 • phần đệm: Loại thuật toán đệm sẽ sử dụng.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • include_batch_in_index: Có bao gồm thứ nguyên lô trong chỉ mục phẳng của argmax hay không.

Trả về:

 • Output : Độ dốc của độ dốc ghi đầu vào của max_pool .

Hàm tạo và hàm hủy

MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGradWithArgmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input argmax, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

IncludeBatchInIndex (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: MaxPoolGradGradWithArgmax:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho MaxPoolGradGradWithArgmax .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGradWithArgmax

 MaxPoolGradGradWithArgmax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input argmax,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGradWithArgmax::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Bao gồmBatchInIndex

Attrs IncludeBatchInIndex(
 bool x
)