dòng chảy căng:: ôi:: Tối đa

#include <math_ops.h>

Tính toán số phần tử lớn nhất theo các kích thước của tensor.

Bản tóm tắt

Giảm input dọc theo các kích thước được cho trong axis . Trừ khi keep_dims là đúng, thứ hạng của tensor sẽ giảm đi 1 cho mỗi mục trong axis . Nếu keep_dims là đúng thì kích thước giảm sẽ được giữ lại với độ dài 1.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Tenor cần giảm.
 • trục: Các kích thước cần giảm. Phải nằm trong phạm vi [-rank(input), rank(input)) .

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • keep_dims: Nếu đúng, giữ lại kích thước đã giảm với độ dài 1.

Trả về:

Bí danh:

 • GiảmMax

Hàm tạo và hàm hủy

Max (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
Max (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const Max::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

KeepDims (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Max:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Max .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Tối đa

 Max(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

Tối đa

 Max(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Max::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Giữ Dims

Attrs KeepDims(
 bool x
)