dòng chảy căng:: ôi:: Hợp nhất

#include <control_flow_ops.h>

Chuyển tiếp giá trị của một tenxơ có sẵn từ inputs sang output .

Bản tóm tắt

Merge chờ ít nhất một trong các tensor ở inputs sẵn sàng. Nó thường được kết hợp với Switch để thực hiện phân nhánh.

Merge chuyển tiếp tensor đầu tiên có sẵn cho output và đặt value_index thành chỉ mục của nó trong inputs .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Các tensor đầu vào, chính xác một trong số đó sẽ có sẵn.

Trả về:

  • Đầu ra Output : Sẽ được đặt thành tensor đầu vào có sẵn.
  • Giá trị Output ra_index: Chỉ số của tenxơ đầu vào được chọn trong inputs .

Hàm tạo và hàm hủy

Merge (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)

Thuộc tính công khai

operation
output
value_index

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

giá trị_chỉ mục

::tensorflow::Output value_index

Chức năng công cộng

Hợp nhất

 Merge(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)