dòng chảy căng:: ôi:: OneHot

#include <array_ops.h>

Trả về một tenxơ một nóng.

Bản tóm tắt

Các vị trí được biểu thị bằng chỉ mục trong indices lấy giá trị on_value , trong khi tất cả các vị trí khác lấy giá trị off_value .

Nếu indices đầu vào là hạng N thì đầu ra sẽ có hạng N+1 , Trục mới được tạo ở axis thứ nguyên (mặc định: trục mới được thêm vào cuối).

Nếu indices là vô hướng thì hình dạng đầu ra sẽ là một vectơ có độ dài depth .

Nếu indices là một vectơ có độ dài features , thì hình dạng đầu ra sẽ là:

 features x depth if axis == -1
 depth x features if axis == 0

Nếu indices là một ma trận (batch) có hình dạng [batch, features] thì hình dạng đầu ra sẽ là:

 batch x features x depth if axis == -1
 batch x depth x features if axis == 1
 depth x batch x features if axis == 0

Ví dụ

Giả sử rằng

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 5.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

Sau đó đầu ra là [4 x 3] :

output =
 [5.0 0.0 0.0] // one_hot(0)
 [0.0 0.0 5.0] // one_hot(2)
 [0.0 0.0 0.0] // one_hot(-1)
 [0.0 5.0 0.0] // one_hot(1)

Giả sử rằng

 indices = [0, 2, -1, 1]
 depth = 3
 on_value = 0.0
 off_value = 3.0
 axis = 0

Sau đó đầu ra là [3 x 4] :

output =
 [0.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 3.0 3.0 0.0]
 [3.0 3.0 3.0 3.0]
 [3.0 0.0 3.0 3.0]
// ^        one_hot(0)
//   ^      one_hot(2)
//     ^    one_hot(-1)
//       ^  one_hot(1)

Giả sử rằng

 indices = [[0, 2], [1, -1]]
 depth = 3
 on_value = 1.0
 off_value = 0.0
 axis = -1

Sau đó đầu ra là [2 x 2 x 3] :

output =
 [
  [1.0, 0.0, 0.0] // one_hot(0)
  [0.0, 0.0, 1.0] // one_hot(2)
 ][
  [0.0, 1.0, 0.0] // one_hot(1)
  [0.0, 0.0, 0.0] // one_hot(-1)
 ]

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • chỉ số: Một tensor của chỉ số.
 • chiều sâu: Một đại lượng vô hướng xác định độ sâu của một chiều nóng.
 • on_value: Một đại lượng vô hướng xác định giá trị cần điền vào đầu ra khiindex indices[j] = i .
 • off_value: Một đại lượng vô hướng xác định giá trị cần điền vào đầu ra khiindex indices[j] != i .

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • trục: Trục cần điền (mặc định: -1, trục trong cùng mới).

Trả về:

 • Output : Tensor một nóng.

Hàm tạo và hàm hủy

OneHot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input depth, :: tensorflow::Input on_value, :: tensorflow::Input off_value)
OneHot (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input depth, :: tensorflow::Input on_value, :: tensorflow::Input off_value, const OneHot::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Axis (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: OneHot:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho OneHot .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

OneHot

 OneHot(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input depth,
 ::tensorflow::Input on_value,
 ::tensorflow::Input off_value
)

OneHot

 OneHot(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input depth,
 ::tensorflow::Input on_value,
 ::tensorflow::Input off_value,
 const OneHot::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Trục

Attrs Axis(
 int64 x
)