dòng chảy căng:: ôi:: Tham số hóaCắt ngắnBình thường

#include <random_ops.h>

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn.

Bản tóm tắt

Mỗi tham số có thể là một

vô hướng áp dụng cho toàn bộ đầu ra hoặc một vectơ có hình dạng có độ dài [0] lưu trữ các tham số cho mỗi lô.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình dạng: Hình dạng của tensor đầu ra. Các lô được lập chỉ mục theo chiều thứ 0.
 • có nghĩa là: Tham số trung bình của mỗi lô.
 • stdevs: Thông số độ lệch chuẩn của từng lô. Phải lớn hơn 0.
 • minvals: Mức cắt tối thiểu. Có thể là -vô cùng.
 • maxvals: Ngưỡng tối đa. Có thể là +vô cùng và phải lớn hơn giá trị tối thiểu cho mỗi lô.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hạt giống: Nếu seed hoặc seed2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, nó sẽ được gieo bởi một hạt giống ngẫu nhiên.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.

Trả về:

 • Output : Một ma trận có hình dạng num_batches x samples_per_batch, chứa đầy các giá trị bình thường được cắt ngắn ngẫu nhiên bằng cách sử dụng các tham số cho mỗi hàng.

Hàm tạo và hàm hủy

ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals)
ParameterizedTruncatedNormal (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input means, :: tensorflow::Input stdevs, :: tensorflow::Input minvals, :: tensorflow::Input maxvals, const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ParameterizedTruncatedNormal:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ParameterizedTruncatedNormal .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Tham số hóaCắt ngắnBình thường

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals
)

Tham số hóaCắt ngắnBình thường

 ParameterizedTruncatedNormal(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input means,
 ::tensorflow::Input stdevs,
 ::tensorflow::Input minvals,
 ::tensorflow::Input maxvals,
 const ParameterizedTruncatedNormal::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)