dòng chảy căng:: ôi:: Phân tích cú pháp đơnVí dụ

#include <parsing_ops.h>

Chuyển đổi một proto tf.Example (dưới dạng một chuỗi) thành các tensor đã gõ.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • được tuần tự hóa: Một vectơ chứa một loạt các nguyên mẫu Ví dụ được tuần tự hóa nhị phân.
 • dense_defaults: Danh sách các Tensors (một số có thể trống), có độ dài khớp với độ dài dense_keys . dense_defaults[j] cung cấp các giá trị mặc định khi feature_map của ví dụ thiếudense_key[j]. Nếu một Tensor trống được cung cấp chodense_defaults[j] thì tính năngdense_keys[j] là bắt buộc. Loại đầu vào được suy ra từdense_defaults[j], ngay cả khi nó trống. Nếudense_defaults[j] không trống vàdense_shapes[j] được xác định đầy đủ thì hình dạng củadense_defaults[j] phải khớp với hình dạng củadense_shapes[j]. Nếudense_shapes[j] có thứ nguyên chính không xác định (tính năng dày đặc sải bước thay đổi),dense_defaults[j] phải chứa một phần tử duy nhất: phần tử đệm.
 • num_sparse: Số lượng đối tượng thưa thớt được phân tích cú pháp từ ví dụ. Độ dài này phải phù hợp với độ dài của sparse_keyssparse_types .
 • thưa_keys: Danh sách các chuỗi num_sparse . Các khóa dự kiến ​​trong các tính năng của Ví dụ được liên kết với các giá trị thưa thớt.
 • dense_keys: Các khóa dự kiến ​​​​trong các tính năng của Ví dụ được liên kết với các giá trị dày đặc.
 • thưa thớt: Danh sách các loại num_sparse ; các kiểu dữ liệu của dữ liệu trong từng Tính năng được cung cấp trong spzzy_keys. Hiện tại, ParseSingleExample op hỗ trợ DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) và DT_STRING (BytesList).
 • dense_shapes: Hình dạng của dữ liệu trong mỗi Tính năng được cung cấp dưới dạngdense_keys. Độ dài của danh sách này phải khớp với độ dài dense_keys . Số phần tử trong Đối tượng tương ứng vớidense_key[j] phải luôn bằngdense_shapes[j].NumEntries(). Nếudense_shapes[j] == (D0, D1, ..., DN) thì hình dạng đầu ra Tensordense_values [j] sẽ là (D0, D1, ..., DN): Trong trường hợpdense_shapes[j] = (-1, D1, ..., DN), hình dạng của Tensordense_values [j] đầu ra sẽ là (M, D1, .., DN), trong đó M là số khối phần tử có độ dài D1 * . ... * DN, ở đầu vào.

Trả về:

 • OutputList thưa thớt_indices
 • OutputList thưa thớt_values
 • OutputList thưa thớt_shapes
 • OutputList đặc_values

Hàm tạo và hàm hủy

ParseSingleExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::InputList dense_defaults, int64 num_sparse, const gtl::ArraySlice< string > & sparse_keys, const gtl::ArraySlice< string > & dense_keys, const DataTypeSlice & sparse_types, const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & dense_shapes)

Thuộc tính công khai

dense_values
operation
sparse_indices
sparse_shapes
sparse_values

Thuộc tính công khai

dày đặc_values

::tensorflow::OutputList dense_values

hoạt động

Operation operation

thưa_chỉ số

::tensorflow::OutputList sparse_indices

thưa thớt

::tensorflow::OutputList sparse_shapes

giá trị thưa thớt

::tensorflow::OutputList sparse_values

Chức năng công cộng

Phân tích cú pháp đơnVí dụ

 ParseSingleExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::InputList dense_defaults,
 int64 num_sparse,
 const gtl::ArraySlice< string > & sparse_keys,
 const gtl::ArraySlice< string > & dense_keys,
 const DataTypeSlice & sparse_types,
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & dense_shapes
)