dòng chảy căng:: ôi:: Phân tích cú phápSingleSequenceVí dụ

#include <parsing_ops.h>

Chuyển đổi một bộ não vô hướng.SequenceExample proto (dưới dạng chuỗi) thành các tensor được gõ.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • được tuần tự hóa: Một đại lượng vô hướng chứa nguyên mẫu SequenceExample được tuần tự hóa nhị phân.
 • feature_list_dense_missing_assumed_empty: Một vectơ liệt kê các khóa FeatureList có thể bị thiếu trong SequenceExample. Nếu Danh sách tính năng liên quan bị thiếu, nó sẽ được coi là trống. Theo mặc định, mọi Danh sách tính năng không được liệt kê trong vectơ này phải tồn tại trong SequenceExample.
 • context_sparse_keys: Danh sách Tensors chuỗi Ncontext_sparse (vô hướng). Các khóa dự kiến ​​trong các tính năng của Ví dụ được liên kết với các giá trị context_sparse.
 • context_dense_keys: Danh sách các Tensors chuỗi Ncontext_dense (vô hướng). Các khóa dự kiến ​​trong các tính năng ngữ cảnh của SequenceExamples được liên kết với các giá trị dày đặc.
 • feature_list_sparse_keys: Danh sách các Tensors chuỗi Nfeature_list_sparse (vô hướng). Các khóa dự kiến ​​trong Danh sách tính năng được liên kết với các giá trị thưa thớt.
 • feature_list_dense_keys: Danh sách các Tensors chuỗi Nfeature_list_dense (vô hướng). Các khóa dự kiến ​​​​trong feature_lists của SequenceExamples được liên kết với danh sách các giá trị dày đặc.
 • context_dense_defaults: Danh sách các Tenxơ Ncontext_dense (một số có thể trống). context_dense_defaults[j] cung cấp các giá trị mặc định khi bản đồ ngữ cảnh của SequenceExample thiếu context_dense_key[j]. Nếu một Tensor trống được cung cấp cho context_dense_defaults[j] thì tính năng context_dense_keys[j] là bắt buộc. Loại đầu vào được suy ra từ context_dense_defaults[j], ngay cả khi nó trống. Nếu context_dense_defaults[j] không trống thì hình dạng của nó phải khớp với context_dense_shapes[j].
 • debug_name: Một đại lượng vô hướng chứa tên của proto được tuần tự hóa. Có thể chứa, ví dụ, tên khóa bảng (mô tả) cho nguyên mẫu được xê-ri hóa tương ứng. Điều này hoàn toàn hữu ích cho mục đích gỡ lỗi và sự hiện diện của các giá trị ở đây không ảnh hưởng đến đầu ra. Cũng có thể là một đại lượng vô hướng trống nếu không có tên.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • context_sparse_types: Danh sách các loại Ncontext_sparse; các kiểu dữ liệu của dữ liệu trong từng ngữ cảnh Tính năng được đưa ra trong context_sparse_keys. Hiện tại ParseSingleSequenceExample hỗ trợ DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) và DT_STRING (BytesList).
 • context_dense_shapes: Danh sách các hình dạng Ncontext_dense; hình dạng của dữ liệu trong từng ngữ cảnh Tính năng được đưa ra trong context_dense_keys. Số phần tử trong Đối tượng tương ứng với context_dense_key[j] phải luôn bằng context_dense_shapes[j].NumEntries(). Hình dạng của context_dense_values[j] sẽ khớp với context_dense_shapes[j].
 • feature_list_sparse_types: Danh sách các loại Nfeature_list_sparse; các kiểu dữ liệu của dữ liệu trong mỗi FeatureList được cung cấp trong feature_list_sparse_keys. Hiện tại ParseSingleSequenceExample hỗ trợ DT_FLOAT (FloatList), DT_INT64 (Int64List) và DT_STRING (BytesList).
 • feature_list_dense_shapes: Danh sách các hình dạng Nfeature_list_dense; hình dạng của dữ liệu trong mỗi FeatureList được cung cấp trong feature_list_dense_keys. Hình dạng của từng Tính năng trong FeatureList tương ứng với feature_list_dense_key[j] phải luôn bằng feature_list_dense_shapes[j].NumEntries().

Trả về:

 • OutputList cảnh_sparse_indices
 • OutputList cảnh_sparse_values
 • OutputList bối cảnh_sparse_shapes
 • OutputList context_dense_values
 • OutputList feature_list_sparse_indices
 • OutputList feature_list_sparse_values
 • OutputList feature_list_sparse_shapes
 • OutputList feature_list_dense_values

Hàm tạo và hàm hủy

ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name)
ParseSingleSequenceExample (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input serialized, :: tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty, :: tensorflow::InputList context_sparse_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys, :: tensorflow::InputList feature_list_dense_keys, :: tensorflow::InputList context_dense_defaults, :: tensorflow::Input debug_name, const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

context_dense_values
context_sparse_indices
context_sparse_shapes
context_sparse_values
feature_list_dense_values
feature_list_sparse_indices
feature_list_sparse_shapes
feature_list_sparse_values
operation

Các hàm tĩnh công khai

ContextDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
ContextSparseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListDenseShapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
FeatureListDenseTypes (const DataTypeSlice & x)
FeatureListSparseTypes (const DataTypeSlice & x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ParseSingleSequenceVí dụ:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ParseSingleSequenceExample .

Thuộc tính công khai

bối cảnh_dense_values

::tensorflow::OutputList context_dense_values

bối cảnh_sparse_indices

::tensorflow::OutputList context_sparse_indices

bối cảnh_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList context_sparse_shapes

bối cảnh_sparse_values

::tensorflow::OutputList context_sparse_values

feature_list_dense_values

::tensorflow::OutputList feature_list_dense_values

feature_list_sparse_indices

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_indices

feature_list_sparse_shapes

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_shapes

feature_list_sparse_values

::tensorflow::OutputList feature_list_sparse_values

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Phân tích cú phápSingleSequenceVí dụ

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name
)

Phân tích cú phápSingleSequenceVí dụ

 ParseSingleSequenceExample(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input serialized,
 ::tensorflow::Input feature_list_dense_missing_assumed_empty,
 ::tensorflow::InputList context_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_sparse_keys,
 ::tensorflow::InputList feature_list_dense_keys,
 ::tensorflow::InputList context_dense_defaults,
 ::tensorflow::Input debug_name,
 const ParseSingleSequenceExample::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

Bối cảnhDày đặcHình dạng

Attrs ContextDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

Bối cảnhCác loại thưa thớt

Attrs ContextSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

Danh sách tính năngDenseShapes

Attrs FeatureListDenseShapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

Danh sách tính năngDenseTypes

Attrs FeatureListDenseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)

Danh sách tính năngSparseTypes

Attrs FeatureListSparseTypes(
 const DataTypeSlice & x
)