dòng chảy căng:: ôi:: In

#include <logging_ops.h>

In danh sách các tensor.

Bản tóm tắt

Chuyển input đến output và in data khi đánh giá.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Tenor được truyền đến output
 • dữ liệu: Danh sách các tensor để in ra khi op được đánh giá.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • message: Một chuỗi, tiền tố của thông báo lỗi.
 • first_n: Chỉ đăng nhập first_n số lần. -1 vô hiệu hóa ghi nhật ký.
 • tóm tắt: Chỉ in nhiều mục này của mỗi tensor.

Trả về:

 • Output : = Tensor input chưa sửa đổi

Hàm tạo và hàm hủy

Print (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::InputList data)
Print (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::InputList data, const Print::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

FirstN (int64 x)
Message (StringPiece x)
Summarize (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Print:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Print .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

In

 Print(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::InputList data
)
 Print(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::InputList data,
 const Print::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

đầu tiênN

Attrs FirstN(
 int64 x
)

Tin nhắn

Attrs Message(
 StringPiece x
)

Tóm tắt

Attrs Summarize(
 int64 x
)