dòng chảy căng:: ôi:: Lượng tử hóaReluX

#include <nn_ops.h>

Tính toán tuyến tính chỉnh lưu lượng tử hóa X: min(max(features, 0), max_value)

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • min_features: Giá trị float mà giá trị lượng tử hóa thấp nhất đại diện.
 • max_features: Giá trị float mà giá trị lượng tử hóa cao nhất đại diện.

Trả về:

 • Kích hoạt Output : Có hình dạng đầu ra giống như "tính năng".
 • Output min_activations: Giá trị float mà giá trị lượng tử hóa thấp nhất đại diện.
 • Output max_activations: Giá trị float mà giá trị lượng tử hóa cao nhất đại diện.

Hàm tạo và hàm hủy

QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features)
QuantizedReluX (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features, :: tensorflow::Input max_value, :: tensorflow::Input min_features, :: tensorflow::Input max_features, const QuantizedReluX::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

activations
max_activations
min_activations
operation

Các hàm tĩnh công khai

OutType (DataType x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: QuantizedReluX:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho QuantizedReluX .

Thuộc tính công khai

kích hoạt

::tensorflow::Output activations

max_activations

::tensorflow::Output max_activations

phút_kích hoạt

::tensorflow::Output min_activations

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Lượng tử hóaReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features
)

Lượng tử hóaReluX

 QuantizedReluX(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input features,
 ::tensorflow::Input max_value,
 ::tensorflow::Input min_features,
 ::tensorflow::Input max_features,
 const QuantizedReluX::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

Loại ra

Attrs OutType(
 DataType x
)