dòng chảy căng:: ôi:: Ngẫu nhiênXáo trộnHàng đợi

#include <data_flow_ops.h>

Một hàng đợi ngẫu nhiên hóa thứ tự của các phần tử.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • thành phần_types: Loại của từng thành phần trong một giá trị.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hình dạng: Hình dạng của từng thành phần trong một giá trị. Độ dài của attr này phải bằng 0 hoặc bằng độ dài của thành phần_types. Nếu độ dài của attr này là 0 thì hình dạng của các phần tử hàng đợi không bị hạn chế và mỗi lần chỉ có một phần tử có thể bị loại bỏ.
 • dung lượng: Giới hạn trên của số phần tử trong hàng đợi này. Số âm có nghĩa là không có giới hạn.
 • min_after_dequeue: Dequeue sẽ chặn trừ khi có nhiều phần tử này sau khi dequeue hoặc hàng đợi bị đóng. Điều này đảm bảo mức độ trộn tối thiểu của các yếu tố.
 • hạt giống: Nếu hạt giống hoặc hạt giống2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, một hạt giống ngẫu nhiên sẽ được sử dụng.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.
 • container: Nếu không trống, hàng đợi này sẽ được đặt trong vùng chứa nhất định. Nếu không, vùng chứa mặc định sẽ được sử dụng.
 • Shared_name: Nếu không trống, hàng đợi này sẽ được chia sẻ dưới tên đã cho trong nhiều phiên.

Trả về:

 • Output : Handle của hàng đợi.

Hàm tạo và hàm hủy

RandomShuffleQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types)
RandomShuffleQueue (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & component_types, const RandomShuffleQueue::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

handle
operation

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MinAfterDequeue (int64 x)
Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)
Shapes (const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: RandomShuffleQueue:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RandomShuffleQueue .

Thuộc tính công khai

xử lý

::tensorflow::Output handle

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Ngẫu nhiênXáo trộnHàng đợi

 RandomShuffleQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types
)

Ngẫu nhiênXáo trộnHàng đợi

 RandomShuffleQueue(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & component_types,
 const RandomShuffleQueue::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Dung tích

Attrs Capacity(
 int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MinAfterDequeue

Attrs MinAfterDequeue(
 int64 x
)

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)

Hình dạng

Attrs Shapes(
 const gtl::ArraySlice< PartialTensorShape > & x
)

Tên chia sẻ

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)