dòng chảy căng:: ôi:: Ngẫu nhiên

#include <random_ops.h>

Ngẫu nhiên xáo trộn một tensor dọc theo chiều đầu tiên của nó.

Bản tóm tắt

Tenxơ được xáo trộn dọc theo chiều 0, sao cho mỗi value[j] được ánh xạ tới một và chỉ một output[i] . Ví dụ: ánh xạ có thể xảy ra đối với tensor 3x2 là:

[[1, 2],    [[5, 6],
 [3, 4], ==>  [1, 2],
 [5, 6]]    [3, 4]]

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • value: Tenxor được xáo trộn.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hạt giống: Nếu seed hoặc seed2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, nó sẽ được gieo bởi một hạt giống ngẫu nhiên.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.

Trả về:

 • Output : Một tensor có cùng hình dạng và loại với value , được xáo trộn dọc theo chiều đầu tiên của nó.

Hàm tạo và hàm hủy

RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value)
RandomShuffle (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input value, const RandomShuffle::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: RandomShuffle:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RandomShuffle .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Ngẫu nhiên

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value
)

Ngẫu nhiên

 RandomShuffle(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input value,
 const RandomShuffle::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)