dòng chảy căng:: ôi:: Ngẫu nhiênĐồng phụcInt

#include <random_ops.h>

Xuất ra các số nguyên ngẫu nhiên từ một phân bố đồng đều.

Bản tóm tắt

Các giá trị được tạo là các số nguyên thống nhất trong phạm vi [minval, maxval) . minval tối thiểu giới hạn dưới được bao gồm trong phạm vi, trong khi maxval tối đa giới hạn trên bị loại trừ.

Các số nguyên ngẫu nhiên hơi sai lệch trừ khi maxval - minval là lũy thừa chính xác của hai. Độ lệch nhỏ đối với các giá trị maxval - minval nhỏ hơn đáng kể so với phạm vi đầu ra ( 2^32 hoặc 2^64 ).

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình dạng: Hình dạng của tensor đầu ra.
 • giá trị tối thiểu: 0-D. Bao gồm giới hạn dưới của số nguyên được tạo.
 • giá trị tối đa: 0-D. Giới hạn trên dành riêng cho các số nguyên được tạo.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hạt giống: Nếu seed hoặc seed2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, nó sẽ được gieo bởi một hạt giống ngẫu nhiên.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.

Trả về:

 • Output : Một tensor có hình dạng xác định chứa đầy các số nguyên ngẫu nhiên đồng nhất.

Hàm tạo và hàm hủy

RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval)
RandomUniformInt (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, :: tensorflow::Input minval, :: tensorflow::Input maxval, const RandomUniformInt::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: RandomUniformInt:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RandomUniformInt .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Ngẫu nhiênĐồng phụcInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval
)

Ngẫu nhiênĐồng phụcInt

 RandomUniformInt(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 ::tensorflow::Input minval,
 ::tensorflow::Input maxval,
 const RandomUniformInt::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)