dòng chảy căng:: ôi:: Ngẫu nhiênĐồng phục

#include <random_ops.h>

Xuất ra các giá trị ngẫu nhiên từ một phân bố đồng đều.

Bản tóm tắt

Các giá trị được tạo tuân theo phân bố đồng đều trong phạm vi [0, 1) . Giới hạn dưới 0 được bao gồm trong phạm vi, trong khi giới hạn trên 1 bị loại trừ.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình dạng: Hình dạng của tensor đầu ra.
 • dtype: Loại đầu ra.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • hạt giống: Nếu seed hoặc seed2 được đặt khác 0, bộ tạo số ngẫu nhiên sẽ được gieo hạt giống đã cho. Nếu không, nó sẽ được gieo bởi một hạt giống ngẫu nhiên.
 • Seed2: Hạt giống thứ hai để tránh va chạm hạt giống.

Trả về:

 • Output : Một tensor có hình dạng xác định chứa đầy các giá trị ngẫu nhiên đồng nhất.

Hàm tạo và hàm hủy

RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype)
RandomUniform (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input shape, DataType dtype, const RandomUniform::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Seed (int64 x)
Seed2 (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: RandomUniform:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho RandomUniform .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Ngẫu nhiênĐồng phục

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype
)

Ngẫu nhiênĐồng phục

 RandomUniform(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input shape,
 DataType dtype,
 const RandomUniform::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Hạt giống

Attrs Seed(
 int64 x
)

Hạt giống2

Attrs Seed2(
 int64 x
)