dòng chảy căng:: ôi:: ReaderNumRecordsSản xuất

#include <io_ops.h>

Trả về số lượng bản ghi mà Reader này đã tạo ra.

Bản tóm tắt

Con số này giống với số lần thực thi ReaderRead đã thành công.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • reader_handle: Xử lý cho Reader.

Trả về:

  • Output : Tenxơ record_sản xuất.

Hàm tạo và hàm hủy

ReaderNumRecordsProduced (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

Thuộc tính công khai

operation
records_produced

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

hồ sơ_sản xuất

::tensorflow::Output records_produced

Chức năng công cộng

ReaderNumRecordsSản xuất

 ReaderNumRecordsProduced(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const