dòng chảy căng:: ôi:: Thực tế

#include <math_ops.h>

Trả về phần thực của số phức.

Bản tóm tắt

Với input tensor gồm các số phức, thao tác này trả về một tensor kiểu float là phần thực của mỗi phần tử trong input . Tất cả các phần tử trong input phải là số phức có dạng \(a + bj\), trong đó a là phần thực được phép toán này trả về và b là phần ảo.

Ví dụ:

# tensor 'input' is [-2.25 + 4.75j, 3.25 + 5.75j]
tf.real(input) ==> [-2.25, 3.25]

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
Real (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const Real::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Tout (DataType x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Real:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Real .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Thực tế

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

Thực tế

 Real(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const Real::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Tout

Attrs Tout(
  DataType x
)