dòng chảy căng:: ôi:: Thay đổi kích thướcSong tuyến

#include <image_ops.h>

Thay đổi kích thước images theo size bằng cách sử dụng phép nội suy song tuyến tính.

Bản tóm tắt

Hình ảnh đầu vào có thể có nhiều loại khác nhau nhưng hình ảnh đầu ra luôn nổi.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • hình ảnh: 4-D với hình dạng [batch, height, width, channels] .
 • size: = Tensor int32 1-D gồm 2 phần tử: new_height, new_width . Kích thước mới cho hình ảnh.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • Align_corners: Nếu đúng, tâm của 4 pixel góc của tensor đầu vào và đầu ra được căn chỉnh, giữ nguyên giá trị ở các pixel góc. Mặc định là sai.

Trả về:

 • Output : 4-D với hình dạng [batch, new_height, new_width, channels] .

Hàm tạo và hàm hủy

ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size)
ResizeBilinear (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input images, :: tensorflow::Input size, const ResizeBilinear::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
resized_images

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

AlignCorners (bool x)
HalfPixelCenters (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ResizeBiTuyến tính:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho ResizeBiTuyến tính .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đã thay đổi kích thước_hình ảnh

::tensorflow::Output resized_images

Chức năng công cộng

Thay đổi kích thướcSong tuyến

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size
)

Thay đổi kích thướcSong tuyến

 ResizeBilinear(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input images,
 ::tensorflow::Input size,
 const ResizeBilinear::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Căn chỉnh các góc

Attrs AlignCorners(
 bool x
)

Trung tâm HalfPixel

Attrs HalfPixelCenters(
 bool x
)