dòng chảy căng:: ôi:: Tài nguyênÁp dụngAdam

#include <training_ops.h>

Cập nhật '*var' theo thuật toán Adam.

Bản tóm tắt

$$lr_t := {learning_rate} * {1 - beta_2^t} / (1 - beta_1^t)$$ $$m_t := beta_1 * m_{t-1} + (1 - beta_1) * g$$ $$v_t := beta_2 * v_{t-1} + (1 - beta_2) * g * g$$ $$variable := variable - lr_t * m_t / ({v_t} + )$$

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • m: Phải từ một Biến().
 • v: Phải từ một Biến().
 • beta1_power: Phải là số vô hướng.
 • beta2_power: Phải là số vô hướng.
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • beta1: Hệ số động lượng. Phải là một vô hướng.
 • beta2: Hệ số động lượng. Phải là một vô hướng.
 • epsilon: Thuật ngữ sườn núi. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tensor var, m và v sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.
 • use_nesterov: Nếu True , sử dụng bản cập nhật Nesterov.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ResourceApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAdam (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input v, :: tensorflow::Input beta1_power, :: tensorflow::Input beta2_power, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input beta1, :: tensorflow::Input beta2, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAdam::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ResourceApplyAdam:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceApplyAdam .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tài nguyênÁp dụngAdam

 ResourceApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

Tài nguyênÁp dụngAdam

 ResourceApplyAdam(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input v,
 ::tensorflow::Input beta1_power,
 ::tensorflow::Input beta2_power,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input beta1,
 ::tensorflow::Input beta2,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAdam::Attrs & attrs
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)

Sử dụngNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)