dòng chảy căng:: ôi:: Tài nguyênÁp dụngGradientDescent

#include <training_ops.h>

Cập nhật '*var' bằng cách trừ 'alpha' * 'delta' khỏi nó.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • alpha: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • delta: Sự thay đổi.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , phép trừ sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ResourceApplyGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input delta)
ResourceApplyGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input delta, const ResourceApplyGradientDescent::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: ResourceApplyGradientDescent:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceApplyGradientDescent .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tài nguyênÁp dụngGradientDescent

 ResourceApplyGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input delta
)

Tài nguyênÁp dụngGradientDescent

 ResourceApplyGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input delta,
 const ResourceApplyGradientDescent::Attrs & attrs
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)