dòng chảy căng:: ôi:: Tài nguyênÁp dụngRMSProp

#include <training_ops.h>

Cập nhật '*var' theo thuật toán RMSProp.

Bản tóm tắt

Lưu ý rằng khi triển khai dày đặc thuật toán này, ms và mom sẽ cập nhật ngay cả khi grad bằng 0, nhưng trong cách triển khai thưa thớt này, ms và mom sẽ không cập nhật trong các lần lặp trong đó grad bằng 0.

trung bình_vuông = phân rã * trung bình_vuông + (1-phân rã) * gradient ** 2 Delta = tốc độ học tập * gradient / sqrt(mean_square + epsilon)

ms <- rho * ms_{t-1} + (1-rho) * grad * grad mẹ <- đà * mom_{t-1} + lr * grad / sqrt(ms + epsilon) var <- var - mom

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • ms: Phải từ một Biến().
 • mẹ: Phải từ một Biến().
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • rho: Tốc độ phân rã. Phải là một vô hướng.
 • epsilon: Thuật ngữ sườn núi. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tensor var, ms và mom được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ResourceApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyRMSProp (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input ms, :: tensorflow::Input mom, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input rho, :: tensorflow::Input momentum, :: tensorflow::Input epsilon, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyRMSProp::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ResourceApplyRMSProp:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceApplyRMSProp .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tài nguyênÁp dụngRMSProp

 ResourceApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad
)

Tài nguyênÁp dụngRMSProp

 ResourceApplyRMSProp(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input ms,
 ::tensorflow::Input mom,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input rho,
 ::tensorflow::Input momentum,
 ::tensorflow::Input epsilon,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyRMSProp::Attrs & attrs
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)