dòng chảy căng:: ôi:: Tài NguyênPhân TánNdThêm

#include <state_ops.h>

Áp dụng phép cộng thưa cho các giá trị hoặc lát riêng lẻ trong Biến .

Bản tóm tắt

refTensor có hạng PindicesTensor có hạng Q .

indices phải là tensor nguyên, chứa các chỉ số vào ref . Nó phải có dạng [d_0, ..., d_{Q-2}, K] trong đó 0 < K <= P .

Chiều trong cùng của indices (có độ dài K ) tương ứng với chỉ số thành phần tử (nếu K = P ) hoặc lát cắt (nếu K < P ) dọc theo chiều thứ K của ref .

updatesTensor hạng Q-1+PK có hình dạng:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Ví dụ: giả sử chúng ta muốn thêm 4 phần tử phân tán vào một tenxơ hạng 1 cho 8 phần tử. Trong Python, phần bổ sung đó sẽ trông như thế này:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], use_resource=True)
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

Bản cập nhật kết quả cho ref sẽ trông như thế này:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

Xem tf.scatter_nd để biết thêm chi tiết về cách cập nhật các slice.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Một tài nguyên xử lý. Phải từ VarHandleOp.
 • chỉ số: Một Tensor . Phải là một trong các loại sau: int32, int64. Một tensor của các chỉ số vào ref.
 • cập nhật: Một Tensor . Phải cùng loại với ref. Một tensor giá trị để thêm vào ref.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Một bool tùy chọn. Mặc định là True. Nếu Đúng, nhiệm vụ sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ResourceScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdAdd:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceScatterNdAdd .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tài NguyênPhân TánNdThêm

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

Tài NguyênPhân TánNdThêm

 ResourceScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ResourceScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)