dòng chảy căng:: ôi:: Tài nguyênThưa thớtÁp dụngFtrl

#include <training_ops.h>

Cập nhật các mục nhập có liên quan trong '*var' theo sơ đồ gần Ftrl.

Bản tóm tắt

Đó là đối với các hàng chúng tôi có grad, chúng tôi cập nhật var, accum và tuyến tính như sau: accum_new = accum + grad * grad tuyến tính += grad - (accum_new^(-lr_power) - accum^(-lr_power)) / lr * var bậc hai = 1,0 / (accum_new^(lr_power) * lr) + 2 * l2 var = (dấu(tuyến tính) * l1 - tuyến tính) / bậc hai nếu |tuyến tính| > l1 khác 0,0 tích lũy = tích lũy_new

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • tích lũy: Phải từ một Biến().
 • tuyến tính: Phải từ một Biến().
 • grad: Độ dốc.
 • chỉ số: Một vectơ chỉ số vào chiều thứ nhất của var và accum.
 • lr: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.
 • l1: Chính quy hóa L1. Phải là một vô hướng.
 • l2: Chính quy hóa L2. Phải là một vô hướng.
 • lr_power: Hệ số tỷ lệ. Phải là một vô hướng.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tensor var và accum sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ResourceSparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power)
ResourceSparseApplyFtrl (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input lr_power, const ResourceSparseApplyFtrl::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyFtrl:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceSparseApplyFtrl .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tài nguyênThưa thớtÁp dụngFtrl

 ResourceSparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

Tài nguyênThưa thớtÁp dụngFtrl

 ResourceSparseApplyFtrl(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ResourceSparseApplyFtrl::Attrs & attrs
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)