dòng chảy căng:: ôi:: Tài nguyênThưa thớtÁp dụngKerasĐộng lực

#include <training_ops.h>

Cập nhật các mục nhập có liên quan trong '*var' và '*accum' theo sơ đồ động lượng.

Bản tóm tắt

Đặt use_nesterov = True nếu bạn muốn sử dụng đà Nesterov.

Đó là đối với các hàng chúng tôi có grad, chúng tôi cập nhật var và accum như sau:

tích lũy = tích lũy * động lượng - lr * grad var += tích lũy

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • tích lũy: Phải từ một Biến().
 • lr: Tốc độ học tập. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.
 • chỉ số: Một vectơ chỉ số vào chiều thứ nhất của var và accum.
 • động lượng: động lượng. Phải là một vô hướng.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu True , việc cập nhật các tensor var và accum sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.
 • use_nesterov: Nếu True thì tensor được truyền để tính grad sẽ là var + momen * accum, nên cuối cùng, var bạn nhận được thực tế là var + momen * accum.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

ResourceSparseApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum)
ResourceSparseApplyKerasMomentum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input momentum, const ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)
UseNesterov (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: ResourceSparseApplyKerasMomentum:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho ResourceSparseApplyKerasMomentum .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Tài nguyênThưa thớtÁp dụngKerasĐộng lực

 ResourceSparseApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum
)

Tài nguyênThưa thớtÁp dụngKerasĐộng lực

 ResourceSparseApplyKerasMomentum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input momentum,
 const ResourceSparseApplyKerasMomentum::Attrs & attrs
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)

Sử dụngNesterov

Attrs UseNesterov(
 bool x
)