dòng chảy căng:: ôi:: LưuLát

#include <io_ops.h>

Lưu các lát tensor đầu vào vào đĩa.

Bản tóm tắt

Điều này giống như Save ngoại trừ việc tensor có thể được liệt kê trong tệp đã lưu dưới dạng một lát của tensor lớn hơn. shapes_and_slices chỉ định hình dạng của tensor lớn hơn và lát cắt mà tensor này bao phủ. shapes_and_slices phải có nhiều phần tử như tensor_names .

Các phần tử của dữ liệu đầu vào shapes_and_slices phải là:

 • Chuỗi trống, trong trường hợp đó tensor tương ứng được lưu bình thường.
 • Một chuỗi có dạng dim0 dim1 ... dimN-1 slice-spec trong đó dimI là kích thước của tensor lớn hơn và slice-spec chỉ định phần nào được tensor bao phủ để lưu.

Bản thân slice-spec là một : -danh sách được phân tách: slice0:slice1:...:sliceN-1 trong đó mỗi sliceI là:

 • Chuỗi - có nghĩa là lát cắt bao gồm tất cả các chỉ số của thứ nguyên này
 • start,length trong đó startlength là số nguyên. Trong trường hợp đó, lát cắt bao gồm các chỉ số length bắt đầu từ start .

Xem thêm Save .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • tên tệp: Phải có một phần tử duy nhất. Tên của tập tin mà chúng ta viết tensor vào.
 • tensor_names: Hình dạng [N] . Tên của tensor sẽ được lưu.
 • hình dạng_and_slices: Hình dạng [N] . Các hình dạng và thông số kỹ thuật lát cắt sẽ sử dụng khi lưu các tensor.
 • dữ liệu: N tensor để lưu.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

SaveSlices (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shapes_and_slices, :: tensorflow::InputList data)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

LưuLát

 SaveSlices(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input filename,
 ::tensorflow::Input tensor_names,
 ::tensorflow::Input shapes_and_slices,
 ::tensorflow::InputList data
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const