dòng chảy căng:: ôi:: Cứu

#include <io_ops.h>

Lưu các tensor đầu vào vào đĩa.

Bản tóm tắt

Kích thước của tensor_names phải khớp với số tensor trong data . data[i] được ghi vào filename có tên tensor_names[i] .

Xem thêm SaveSlices .

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • tên tệp: Phải có một phần tử duy nhất. Tên của tập tin mà chúng ta viết tensor vào.
  • tensor_names: Hình dạng [N] . Tên của tensor sẽ được lưu.
  • dữ liệu: N tensor để lưu.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Save (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::InputList data)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Cứu

 Save(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::InputList data
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const