dòng chảy căng:: ôi:: phân tánDiv

#include <state_ops.h>

Chia tham chiếu biến bằng các cập nhật thưa thớt.

Bản tóm tắt

Hoạt động này tính toán

  # Scalar indices
  ref[indices, ...] /= updates[...]

  # Vector indices (for each i)
  ref[indices[i], ...] /= updates[i, ...]

  # High rank indices (for each i, ..., j)
  ref[indices[i, ..., j], ...] /= updates[i, ..., j, ...]

Hoạt động này xuất ra ref sau khi cập nhật xong. Điều này giúp chuỗi các hoạt động cần sử dụng giá trị đặt lại trở nên dễ dàng hơn.

Các mục trùng lặp được xử lý chính xác: nếu nhiều indices tham chiếu đến cùng một vị trí, đóng góp của chúng sẽ được chia.

Yêu updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:] updates.shape = [] .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Phải từ nút Variable .
 • chỉ số: Một tensor của các chỉ số vào chiều đầu tiên của ref .
 • cập nhật: Một tenxơ của các giá trị mà ref được chia cho.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu đúng, thao tác sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

 • Output : = Tương tự như ref . Được trả về để thuận tiện cho các hoạt động muốn sử dụng các giá trị được cập nhật sau khi cập nhật xong.

Hàm tạo và hàm hủy

ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterDiv::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: ScatterDiv:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho ScatterDiv .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

phân tánDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

phân tánDiv

 ScatterDiv(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterDiv::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)