dòng chảy căng:: ôi:: phân tánNdSub

#include <state_ops.h>

Áp dụng phép trừ thưa thớt cho các giá trị hoặc lát riêng lẻ trong Biến .

Bản tóm tắt

trong một biến nhất định theo indices .

refTensor có hạng PindicesTensor có hạng Q .

indices phải là tensor nguyên, chứa các chỉ số vào ref . Nó phải có dạng [d_0, ..., d_{Q-2}, K] trong đó 0 < K <= P .

Chiều trong cùng của indices (có độ dài K ) tương ứng với chỉ số thành phần tử (nếu K = P ) hoặc lát cắt (nếu K < P ) dọc theo chiều thứ K của ref .

updatesTensor hạng Q-1+PK có hình dạng:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

Ví dụ: giả sử chúng ta muốn trừ 4 phần tử phân tán khỏi một tensor hạng 1 có 8 phần tử. Trong Python, phép trừ đó sẽ trông như thế này:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
sub = tf.scatter_nd_sub(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(sub)

Bản cập nhật kết quả cho ref sẽ trông như thế này:

[1, -9, 3, -6, -4, 6, 7, -4]

Xem tf.scatter_nd để biết thêm chi tiết về cách cập nhật các slice.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • ref: Một Tensor có thể thay đổi. Phải từ một nút Biến .
 • chỉ số: Một Tensor . Phải là một trong các loại sau: int32, int64. Một tensor của các chỉ số vào ref.
 • cập nhật: Một Tensor . Phải cùng loại với ref. Một tenxơ chứa các giá trị được cập nhật để trừ khỏi ref.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Một bool tùy chọn. Mặc định là True. Nếu Đúng, nhiệm vụ sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

 • Output : Tương tự như ref. Được trả về để thuận tiện cho các hoạt động muốn sử dụng các giá trị được cập nhật sau khi cập nhật xong.

Hàm tạo và hàm hủy

ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdSub::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output_ref

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: ScatterNdSub:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho ScatterNdSub .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra_ref

::tensorflow::Output output_ref

Chức năng công cộng

phân tánNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

phân tánNdSub

 ScatterNdSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdSub::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)