dòng chảy căng:: ôi:: thưa thớtÁp dụngGầnAdagrad

#include <training_ops.h>

Các mục cập nhật thưa thớt trong '*var' và '*accum' theo thuật toán FOBOS.

Bản tóm tắt

Đó là đối với các hàng mà chúng tôi có cấp độ, chúng tôi cập nhật var và accum như sau: $$accum += grad * grad$$ $$prox_v = var$$ $$prox_v -= lr * grad * (1 / sqrt(accum))$$ $$var = sign(prox_v)/(1+lr*l2) * max{|prox_v|-lr*l1,0}$$

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • var: Phải từ một Biến().
 • tích lũy: Phải từ một Biến().
 • lr: Tốc độ học tập. Phải là một vô hướng.
 • l1: Chính quy hóa L1. Phải là một vô hướng.
 • l2: Chính quy hóa L2. Phải là một vô hướng.
 • grad: Độ dốc.
 • chỉ số: Một vectơ chỉ số vào chiều thứ nhất của var và accum.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • use_locking: Nếu đúng, việc cập nhật các tensor var và accum sẽ được bảo vệ bằng khóa; mặt khác, hành vi không được xác định, nhưng có thể ít gây tranh cãi hơn.

Trả về:

 • Output : Giống như "var".

Hàm tạo và hàm hủy

SparseApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyProximalAdagrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
out

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

UseLocking (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: SparseApplyProximalAdagrad:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho SparseApplyProximalAdagrad .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

ngoài

::tensorflow::Output out

Chức năng công cộng

thưa thớtÁp dụngGầnAdagrad

 SparseApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

thưa thớtÁp dụngGầnAdagrad

 SparseApplyProximalAdagrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyProximalAdagrad::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Sử dụngKhóa

Attrs UseLocking(
 bool x
)