dòng chảy căng:: ôi:: Thưa thớtReduceMaxThưa thớt

#include <sparse_ops.h>

Tính toán tối đa các phần tử trên các kích thước của SparseTensor.

Bản tóm tắt

Op này có SparseTensor và là đối tác thưa thớt của tf.reduce_max() . Ngược lại với SparseReduceMax , Op này trả về một SparseTensor.

Giảm sp_input dọc theo các kích thước được đưa ra trong reduction_axes . Trừ khi keep_dims là đúng, thứ hạng của tensor sẽ giảm đi 1 cho mỗi mục nhập trong reduction_axes . Nếu keep_dims là đúng thì kích thước giảm sẽ được giữ lại với độ dài 1.

Nếu reduction_axes không có mục nào, tất cả các kích thước sẽ giảm và trả về một tenxơ có một phần tử. Ngoài ra, các trục có thể âm, được diễn giải theo quy tắc lập chỉ mục trong Python.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào_chỉ số: 2-D. Ma trận N x R với các chỉ số của các giá trị không trống trong SparseTensor, có thể không theo thứ tự chuẩn.
 • giá trị đầu vào: 1-D. N giá trị không trống tương ứng với input_indices .
 • đầu vào_hình dạng: 1-D. Hình dạng của SparseTensor đầu vào.
 • trục_giảm: 1-D. Chiều dài- K vector chứa các trục rút gọn.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • keep_dims: Nếu đúng, giữ lại kích thước đã giảm với độ dài 1.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

SparseReduceMaxSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceMaxSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceMaxSparse::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output_indices
output_shape
output_values

Các hàm tĩnh công khai

KeepDims (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: SparseReduceMaxSparse:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho SparseReduceMaxSparse .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra_indices

::tensorflow::Output output_indices

đầu ra_hình dạng

::tensorflow::Output output_shape

giá trị đầu ra

::tensorflow::Output output_values

Chức năng công cộng

Thưa thớtReduceMaxThưa thớt

 SparseReduceMaxSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

Thưa thớtReduceMaxThưa thớt

 SparseReduceMaxSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceMaxSparse::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

Giữ Dims

Attrs KeepDims(
 bool x
)