dòng chảy căng:: ôi:: thưa thớtGiảmTổng

#include <sparse_ops.h>

Tính tổng các phần tử theo các kích thước của SparseTensor.

Bản tóm tắt

Op này có SparseTensor và là đối tác thưa thớt của tf.reduce_sum() . Đặc biệt, Op này còn trả về một Tensor dày đặc thay vì thưa thớt.

Giảm sp_input dọc theo các kích thước được đưa ra trong reduction_axes . Trừ khi keep_dims là đúng, thứ hạng của tensor sẽ giảm đi 1 cho mỗi mục nhập trong reduction_axes . Nếu keep_dims là đúng thì kích thước giảm sẽ được giữ lại với độ dài 1.

Nếu reduction_axes không có mục nào, tất cả các kích thước sẽ giảm và trả về một tenxơ có một phần tử. Ngoài ra, các trục có thể âm, được diễn giải theo quy tắc lập chỉ mục trong Python.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào_chỉ số: 2-D. Ma trận N x R với các chỉ số của các giá trị không trống trong SparseTensor, có thể không theo thứ tự chuẩn.
 • giá trị đầu vào: 1-D. N giá trị không trống tương ứng với input_indices .
 • đầu vào_hình dạng: 1-D. Hình dạng của SparseTensor đầu vào.
 • trục_giảm: 1-D. Chiều dài- K vector chứa các trục rút gọn.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • keep_dims: Nếu đúng, giữ lại kích thước đã giảm với độ dài 1.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

SparseReduceSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceSum::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

KeepDims (bool x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: SparseReduceSum:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho SparseReduceSum .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

thưa thớtGiảmTổng

 SparseReduceSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

thưa thớtGiảmTổng

 SparseReduceSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceSum::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Giữ Dims

Attrs KeepDims(
 bool x
)