dòng chảy căng:: ôi:: Cây rơm

#include <array_ops.h>

Gói một danh sách các tenxơ hạng N - R thành một tenxơ hạng- (R+1) .

Bản tóm tắt

Đóng gói N các values tensor thành một tensor có hạng cao hơn mỗi tensor về values , bằng cách đóng gói chúng dọc theo kích thước axis . Cho danh sách các tensor có hình dạng (A, B, C) ;

nếu axis == 0 thì tenxơ output sẽ có hình dạng (N, A, B, C) . nếu axis == 1 thì tenxơ output sẽ có dạng (A, N, B, C) . Vân vân.

Ví dụ:

# 'x' is [1, 4]
# 'y' is [2, 5]
# 'z' is [3, 6]
pack([x, y, z]) => [[1, 4], [2, 5], [3, 6]] # Pack along first dim.
pack([x, y, z], axis=1) => [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]

Điều này trái ngược với unpack .

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • giá trị: Phải có cùng hình dạng và loại.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • trục: Kích thước để đóng gói. Các giá trị âm bao quanh, vì vậy phạm vi hợp lệ là [-(R+1), R+1) .

Trả về:

 • Output : Tenxơ đóng gói.

Hàm tạo và hàm hủy

Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values)
Stack (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList values, const Stack::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Axis (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Stack:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Stack .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Cây rơm

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values
)

Cây rơm

 Stack(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::InputList values,
 const Stack::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Trục

Attrs Axis(
 int64 x
)