dòng chảy căng:: ôi:: Giai đoạn rõ ràng

#include <data_flow_ops.h>

Op loại bỏ tất cả các phần tử trong vùng chứa bên dưới.

Bản tóm tắt

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
StageClear (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const StageClear::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation

Chức năng công cộng

operator::tensorflow::Operation () const

Các hàm tĩnh công khai

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: StageClear:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho StageClear .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

Chức năng công cộng

Giai đoạn rõ ràng

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes
)

Giai đoạn rõ ràng

 StageClear(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  const DataTypeSlice & dtypes,
  const StageClear::Attrs & attrs
)

toán tử::tenorflow::Hoạt động

 operator::tensorflow::Operation() const 

Các hàm tĩnh công khai

Dung tích

Attrs Capacity(
  int64 x
)

Thùng đựng hàng

Attrs Container(
  StringPiece x
)

Giới hạn bộ nhớ

Attrs MemoryLimit(
  int64 x
)

Tên chia sẻ

Attrs SharedName(
  StringPiece x
)