dòng chảy căng:: ôi:: ChuỗiTham gia

#include <string_ops.h>

Nối các chuỗi trong danh sách các tensor chuỗi đã cho thành một tensor;.

Bản tóm tắt

bằng dấu phân cách đã cho (mặc định là dấu phân cách trống).

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Danh sách các tensor chuỗi. Tất cả các tensor phải có hình dạng giống nhau hoặc là vô hướng. Vô hướng có thể được trộn lẫn vào; những thứ này sẽ được phát theo hình dạng của đầu vào không vô hướng.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

  • dấu phân cách: chuỗi, dấu phân cách nối tùy chọn.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

StringJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs)
StringJoin (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::InputList inputs, const StringJoin::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Separator (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: StringJoin:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringJoin .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

ChuỗiTham gia

 StringJoin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs
)

ChuỗiTham gia

 StringJoin(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::InputList inputs,
  const StringJoin::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Dấu phân cách

Attrs Separator(
  StringPiece x
)