dòng chảy căng:: ôi:: Chiều dài chuỗi

#include <string_ops.h>

Độ dài chuỗi của input .

Bản tóm tắt

Tính độ dài của mỗi chuỗi đã cho trong tensor đầu vào.

Tranh luận:

  • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
  • đầu vào: Chuỗi để tính độ dài.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

  • đơn vị: Đơn vị được tính để tính độ dài chuỗi. Một trong số: "BYTE" (cho số byte trong mỗi chuỗi) hoặc "UTF8_CHAR" (cho số điểm mã Unicode được mã hóa UTF-8 trong mỗi chuỗi). Kết quả không được xác định nếu unit=UTF8_CHAR và chuỗi input không chứa UTF-8 hợp lệ về mặt cấu trúc.

Trả về:

  • Output : Tensor số nguyên có hình dạng giống như input . Đầu ra chứa độ dài chuỗi theo phần tử của input .

Hàm tạo và hàm hủy

StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringLength (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringLength::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Unit (StringPiece x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: StringLength:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringLength .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Chiều dài chuỗi

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

Chiều dài chuỗi

 StringLength(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringLength::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Đơn vị

Attrs Unit(
  StringPiece x
)