dòng chảy căng:: ôi:: StringSplitV2

#include <string_ops.h>

Tách các phần tử của source dựa trên sep thành SparseTensor .

Bản tóm tắt

Gọi N là kích thước của nguồn (thông thường N sẽ là kích thước lô). Phân tách từng phần tử của source dựa trên sep và trả về SparseTensor chứa mã thông báo được phân tách. Mã thông báo trống sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ: N = 2, source[0] là 'hello world' và source[1] là 'ab c' thì đầu ra sẽ là

st.indices = [0, 0;
       0, 1;
       1, 0;
       1, 1;
       1, 2]
st.shape = [2, 3]
st.values = ['hello', 'world', 'a', 'b', 'c']

Nếu đưa ra sep , các dấu phân cách liên tiếp sẽ không được nhóm lại với nhau và được coi là phân cách các chuỗi trống. Ví dụ: nguồn của "1\<\>2\<\>\<\>3" và sep của "\<\>" trả về ["1", "2", "", "3"] . Nếu sep là Không hoặc một chuỗi trống, khoảng trắng liên tiếp được coi là một dấu phân cách duy nhất và kết quả sẽ không chứa chuỗi trống ở cuối phần bắt đầu nếu chuỗi có khoảng trắng ở đầu hoặc cuối.

Lưu ý rằng hành vi được đề cập ở trên khớp với str.split của python.

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Tensor chuỗi 1-D , các chuỗi cần phân tách.
 • sep: Tensor chuỗi 0-D , ký tự phân cách.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • maxsplit: Một int . Nếu maxsplit > 0 , giới hạn phân chia kết quả.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

StringSplitV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input sep)
StringSplitV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input sep, const StringSplitV2::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

indices
operation
shape
values

Các hàm tĩnh công khai

Maxsplit (int64 x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: StringSplitV2:: Attrs

Bộ cài đặt thuộc tính tùy chọn cho StringSplitV2 .

Thuộc tính công khai

chỉ số

::tensorflow::Output indices

hoạt động

Operation operation

hình dạng

::tensorflow::Output shape

giá trị

::tensorflow::Output values

Chức năng công cộng

StringSplitV2

 StringSplitV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input sep
)

StringSplitV2

 StringSplitV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input sep,
 const StringSplitV2::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

Chia tối đa

Attrs Maxsplit(
 int64 x
)