dòng chảy căng:: ôi:: Tách chuỗi

#include <string_ops.h>

Tách các phần tử input dựa trên delimiter thành SparseTensor .

Bản tóm tắt

Gọi N là kích thước của nguồn (thông thường N sẽ là kích thước lô). Phân tách từng phần tử của input dựa trên delimiter và trả về SparseTensor chứa các mã thông báo được phân tách. Mã thông báo trống sẽ bị bỏ qua.

delimiter có thể trống hoặc một chuỗi ký tự được phân tách. Nếu delimiter là một chuỗi trống thì mỗi phần tử của input sẽ được chia thành các chuỗi ký tự một byte riêng lẻ, bao gồm cả việc phân tách các chuỗi nhiều byte UTF-8. Nếu không thì mọi ký tự của delimiter đều có thể là một điểm phân tách.

Ví dụ: N = 2, input[0] là 'hello world' và input[1] là 'ab c' thì đầu ra sẽ là

chỉ số = [0, 0; 0, 1; 1, 0; 1, 1; 1, 2] hình dạng = [2, 3] giá trị = ['xin chào', 'thế giới', 'a', 'b', 'c']

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: 1-D. Chuỗi để chia.
 • dấu phân cách: 0-D. Ký tự phân cách (byte) hoặc chuỗi trống.

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • Skip_empty: Một bool . Nếu True , hãy bỏ qua các chuỗi trống trong kết quả.

Trả về:

 • Các chỉ số Output : Một ma trận dày đặc int64 biểu thị các chỉ số của tensor thưa thớt.
 • Giá trị Output : Một vectơ chuỗi tương ứng với các giá trị được phân tách.
 • Hình dạng Output : vectơ có độ dài-2 của int64 biểu thị hình dạng của tensor thưa thớt, trong đó giá trị đầu tiên là N và giá trị thứ hai là số lượng mã thông báo tối đa trong một mục nhập đầu vào.

Hàm tạo và hàm hủy

StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter)
StringSplit (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input delimiter, const StringSplit::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

indices
operation
shape
values

Các hàm tĩnh công khai

SkipEmpty (bool x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: StringSplit:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringSplit .

Thuộc tính công khai

chỉ số

::tensorflow::Output indices

hoạt động

Operation operation

hình dạng

::tensorflow::Output shape

giá trị

::tensorflow::Output values

Chức năng công cộng

Tách chuỗi

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter
)

Tách chuỗi

 StringSplit(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input delimiter,
 const StringSplit::Attrs & attrs
)

Các hàm tĩnh công khai

Bỏ quaTrống

Attrs SkipEmpty(
 bool x
)