dòng chảy căng:: ôi:: Chuỗi số

#include <parsing_ops.h>

Chuyển đổi từng chuỗi trong Tensor đầu vào thành kiểu số được chỉ định.

Bản tóm tắt

(Lưu ý rằng tràn int32 dẫn đến lỗi trong khi tràn float dẫn đến giá trị được làm tròn.)

Tranh luận:

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

  • out_type: Kiểu số để diễn giải từng chuỗi trong string_tensor dưới dạng.

Trả về:

  • Output : Một Tensor có cùng hình dạng với string_tensor đầu vào.

Hàm tạo và hàm hủy

StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor)
StringToNumber (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input string_tensor, const StringToNumber::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

OutType (DataType x)

Cấu trúc

tensorflow:: ops:: StringToNumber:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho StringToNumber .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

Chuỗi số

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor
)

Chuỗi số

 StringToNumber(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input string_tensor,
  const StringToNumber::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Loại ra

Attrs OutType(
  DataType x
)