dòng chảy căng:: ôi:: chất nền

#include <string_ops.h>

Trả về chuỗi con từ Tensor của chuỗi.

Bản tóm tắt

Đối với mỗi chuỗi trong Tensor đầu vào, hãy tạo một chuỗi con bắt đầu từ pos chỉ mục với tổng độ dài là len .

Nếu len xác định một chuỗi con có thể vượt quá độ dài của chuỗi đầu vào thì càng nhiều ký tự càng tốt sẽ được sử dụng.

pos âm biểu thị khoảng cách trong chuỗi ngược lại tính từ điểm cuối.

Nếu pos chỉ định một chỉ mục nằm ngoài phạm vi cho bất kỳ chuỗi đầu vào nào thì InvalidArgumentError sẽ được đưa ra.

poslen phải có hình dạng giống nhau, nếu không thì ValueError sẽ xuất hiện khi tạo Op.

LƯU Ý : Substr hỗ trợ phát sóng tối đa hai chiều. Tìm hiểu thêm về phát sóng tại đây


Ví dụ

Sử dụng vô hướng poslen :

input = [b'Hello', b'World']
position = 1
length = 3

output = [b'ell', b'orl']

Sử dụng poslen có hình dạng giống như input :

input = [[b'ten', b'eleven', b'twelve'],
     [b'thirteen', b'fourteen', b'fifteen'],
     [b'sixteen', b'seventeen', b'eighteen']]
position = [[1, 2, 3],
      [1, 2, 3],
      [1, 2, 3]]
length =  [[2, 3, 4],
      [4, 3, 2],
      [5, 5, 5]]

output = [[b'en', b'eve', b'lve'],
     [b'hirt', b'urt', b'te'],
     [b'ixtee', b'vente', b'hteen']]

Phát sóng poslen lên input :

input = [[b'ten', b'eleven', b'twelve'],
     [b'thirteen', b'fourteen', b'fifteen'],
     [b'sixteen', b'seventeen', b'eighteen'],
     [b'nineteen', b'twenty', b'twentyone']]
position = [1, 2, 3]
length =  [1, 2, 3]

output = [[b'e', b'ev', b'lve'],
     [b'h', b'ur', b'tee'],
     [b'i', b've', b'hte'],
     [b'i', b'en', b'nty']]

Phát sóng input lên poslen :

input = b'thirteen'
position = [1, 5, 7]
length =  [3, 2, 1]

output = [b'hir', b'ee', b'n']

Tranh luận:

 • phạm vi: Một đối tượng Phạm vi
 • đầu vào: Tenor của dây
 • pos: Vô hướng xác định vị trí của ký tự đầu tiên trong mỗi chuỗi con
 • len: Vô hướng xác định số lượng ký tự cần bao gồm trong mỗi chuỗi con

Thuộc tính tùy chọn (xem Attrs ):

 • đơn vị: Đơn vị được sử dụng để tạo chuỗi con. Một trong số: "BYTE" (để xác định vị trí và độ dài theo byte) hoặc "UTF8_CHAR" (đối với các điểm mã Unicode được mã hóa UTF-8). Mặc định là "BYTE" . Kết quả không được xác định nếu unit=UTF8_CHAR và chuỗi input không chứa UTF-8 hợp lệ về mặt cấu trúc.

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

Substr (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pos, :: tensorflow::Input len)
Substr (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input pos, :: tensorflow::Input len, const Substr::Attrs & attrs)

Thuộc tính công khai

operation
output

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Các hàm tĩnh công khai

Unit (StringPiece x)

Cấu trúc

tenorflow:: ops:: Chất nền:: Attrs

Trình thiết lập thuộc tính tùy chọn cho Substr .

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

đầu ra

::tensorflow::Output output

Chức năng công cộng

chất nền

 Substr(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pos,
 ::tensorflow::Input len
)

chất nền

 Substr(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input pos,
 ::tensorflow::Input len,
 const Substr::Attrs & attrs
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const 

Các hàm tĩnh công khai

Đơn vị

Attrs Unit(
 StringPiece x
)