dòng chảy căng:: ôi:: cắt ngắnDiv

#include <math_ops.h>

Trả về phần tử x / y cho các kiểu số nguyên.

Bản tóm tắt

Việc cắt ngắn biểu thị rằng số âm sẽ làm tròn số lượng phân số về 0. Tức là -7/5 = -1. Điều này phù hợp với ngữ nghĩa C nhưng nó khác với ngữ nghĩa Python. Xem FloorDiv để biết hàm phân chia phù hợp với Ngữ nghĩa Python.

LƯU Ý : TruncateDiv hỗ trợ phát sóng. Tìm hiểu thêm về phát sóng tại đây

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

TruncateDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

cắt ngắnDiv

 TruncateDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const