dòng chảy căng:: ôi:: cắt ngắnMod

#include <math_ops.h>

Trả về phần tử còn lại của phép chia.

Bản tóm tắt

Điều này mô phỏng ngữ nghĩa C trong đó

kết quả ở đây phù hợp với phép chia cắt ngắn. Ví dụ: truncate(x / y) * y + truncate_mod(x, y) = x .

LƯU Ý : TruncateMod hỗ trợ phát sóng. Tìm hiểu thêm về phát sóng tại đây

Tranh luận:

Trả về:

Hàm tạo và hàm hủy

TruncateMod (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

Thuộc tính công khai

operation
z

Chức năng công cộng

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Thuộc tính công khai

hoạt động

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

Chức năng công cộng

cắt ngắnMod

 TruncateMod(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

nút

::tensorflow::Node * node() const 

toán tử::tenorflow::Đầu vào

 operator::tensorflow::Input() const 

toán tử::tenorflow::Đầu ra

 operator::tensorflow::Output() const