Hoạt động lấy mẫu ứng viên

Bản tóm tắt

Các lớp học

tenorflow:: ops:: AllCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên bằng cách phân phối unigram đã học.

tenorflow:: ops:: ComputerAccidentalHits

Tính toán id của các vị trí trong sampled_candidates khớp với true_labels.

tenorflow:: ops:: Đã sửa lỗiUnigramCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên bằng cách phân phối unigram đã học.

tenorflow:: ops:: LearnedUnigramCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên bằng cách phân phối unigram đã học.

tenorflow:: ops:: LogUniformCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với phân phối thống nhất log.

tenorflow:: ops:: UnityCandidateSampler

Tạo nhãn để lấy mẫu ứng viên với sự phân bố đồng đều.