Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

dòng chảy :: hoạt động :: DepthToSpace :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho DepthToSpace .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

data_format_ = "NHWC"
StringPiece

Chức năng công cộng

DataFormat (StringPiece x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là "NHWC".

Thuộc tính công khai

data_format_

StringPiece tensorflow::ops::DepthToSpace::Attrs::data_format_ = "NHWC"

Chức năng công cộng

DataFormat

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::DepthToSpace::Attrs::DataFormat(
  StringPiece x
)

Mặc định là "NHWC".