Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

dòng chảy :: hoạt động :: FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel :: Đính kèm

#include <array_ops.h>

Bộ thiết lập thuộc tính tùy chọn cho FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel .

Tóm lược

Thuộc tính công khai

narrow_range_ = false
bool
num_bits_ = 8
int64

Chức năng công cộng

NarrowRange (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Giá trị mặc định là false.
NumBits (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
Mặc định là 8.

Thuộc tính công khai

phạm vi hẹp_

bool tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel::Attrs::narrow_range_ = false

num_bits_

int64 tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel::Attrs::num_bits_ = 8

Chức năng công cộng

Phạm vi hẹp

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel::Attrs::NarrowRange(
  bool x
)

Giá trị mặc định là false.

NumBits

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::FakeQuantWithMinMaxVarsPerChannel::Attrs::NumBits(
  int64 x
)

Mặc định là 8.