Kierowcy

Zobacz na TensorFlow.org Uruchom w Google Colab Wyświetl źródło na GitHub Pobierz notatnik

Wstęp

Powszechnym wzorcem uczenia się przez wzmacnianie jest wykonanie polityki w środowisku dla określonej liczby kroków lub epizodów. Dzieje się tak np. podczas zbierania danych, oceny i generowania filmu agenta.

Chociaż jest to stosunkowo proste pisać w Pythonie, jest o wiele bardziej złożona do pisania i debugowania w TensorFlow ponieważ wiąże tf.while pętli tf.cond i tf.control_dependencies . Dlatego abstrakcyjne pojęcie pętli napotkasz klasy o nazwie driver i zapewniają dobrze przetestowane implementacje zarówno w Pythonie i TensorFlow.

Ponadto dane napotkane przez sterownik na każdym kroku są zapisywane w nazwanej krotce o nazwie Trajektoria i przesyłane do zestawu obserwatorów, takich jak bufory odtwarzania i metryki. Dane te obejmują obserwację z otoczenia, działanie zalecane przez polisę, uzyskaną nagrodę, rodzaj bieżącego i następnego kroku itp.

Ustawiać

Jeśli nie zainstalowałeś jeszcze agentów tf ani siłowni, uruchom:

pip install tf-agents
from __future__ import absolute_import
from __future__ import division
from __future__ import print_function

import tensorflow as tf


from tf_agents.environments import suite_gym
from tf_agents.environments import tf_py_environment
from tf_agents.policies import random_py_policy
from tf_agents.policies import random_tf_policy
from tf_agents.metrics import py_metrics
from tf_agents.metrics import tf_metrics
from tf_agents.drivers import py_driver
from tf_agents.drivers import dynamic_episode_driver

Sterowniki Pythona

PyDriver klasa bierze środowiska Python, politykę Python i listę obserwatorów do aktualizacji na każdym kroku. Główną metodą jest run() , jakie kroki środowiska przy użyciu działań z polityką Dopóki co najmniej jedno z poniższych kryteriów terminacji jest spełniony: liczba kroków osiągnie max_steps lub liczby epizodów osiągnie max_episodes .

Implementacja wygląda mniej więcej następująco:

class PyDriver(object):

 def __init__(self, env, policy, observers, max_steps=1, max_episodes=1):
  self._env = env
  self._policy = policy
  self._observers = observers or []
  self._max_steps = max_steps or np.inf
  self._max_episodes = max_episodes or np.inf

 def run(self, time_step, policy_state=()):
  num_steps = 0
  num_episodes = 0
  while num_steps < self._max_steps and num_episodes < self._max_episodes:

   # Compute an action using the policy for the given time_step
   action_step = self._policy.action(time_step, policy_state)

   # Apply the action to the environment and get the next step
   next_time_step = self._env.step(action_step.action)

   # Package information into a trajectory
   traj = trajectory.Trajectory(
     time_step.step_type,
     time_step.observation,
     action_step.action,
     action_step.info,
     next_time_step.step_type,
     next_time_step.reward,
     next_time_step.discount)

   for observer in self._observers:
    observer(traj)

   # Update statistics to check termination
   num_episodes += np.sum(traj.is_last())
   num_steps += np.sum(~traj.is_boundary())

   time_step = next_time_step
   policy_state = action_step.state

  return time_step, policy_state

Przeanalizujmy teraz przykład uruchomienia losowej polityki w środowisku CartPole, zapisywania wyników w buforze powtórek i obliczania niektórych metryk.

env = suite_gym.load('CartPole-v0')
policy = random_py_policy.RandomPyPolicy(time_step_spec=env.time_step_spec(), 
                     action_spec=env.action_spec())
replay_buffer = []
metric = py_metrics.AverageReturnMetric()
observers = [replay_buffer.append, metric]
driver = py_driver.PyDriver(
  env, policy, observers, max_steps=20, max_episodes=1)

initial_time_step = env.reset()
final_time_step, _ = driver.run(initial_time_step)

print('Replay Buffer:')
for traj in replay_buffer:
 print(traj)

print('Average Return: ', metric.result())
Replay Buffer:
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.01483762, -0.0301547 , -0.02482025, 0.00477367], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(0, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.01544072, 0.16531426, -0.02472478, -0.29563585], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.01213443, 0.3607798 , -0.0306375 , -0.5960129 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([-0.00491884, 0.5563168 , -0.04255775, -0.8981868 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.0062075 , 0.75198895, -0.06052149, -1.2039375 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.02124728, 0.5576993 , -0.08460024, -0.9308191 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.03240127, 0.36381477, -0.10321662, -0.6658752 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.03967756, 0.17026839, -0.11653412, -0.40739253], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.04308293, 0.36683324, -0.12468197, -0.7344236 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.0504196 , 0.17363413, -0.13937044, -0.48343614], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.05389228, -0.0192741 , -0.14903916, -0.23772195], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.0535068 , 0.17762792, -0.1537936 , -0.5734562 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.05705936, 0.37453365, -0.16526273, -0.910366 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06455003, 0.18198717, -0.18347006, -0.6738478 ], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(1, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06818977, -0.01017502, -0.19694701, -0.44408032], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(0),
 'discount': array(0., dtype=float32),
 'next_step_type': array(2, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06798627, -0.20204504, -0.20582862, -0.21936782], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(1., dtype=float32),
 'step_type': array(1, dtype=int32)})
Trajectory(
{'action': array(1),
 'discount': array(1., dtype=float32),
 'next_step_type': array(0, dtype=int32),
 'observation': array([ 0.06394537, -0.39372152, -0.21021597, 0.00199082], dtype=float32),
 'policy_info': (),
 'reward': array(0., dtype=float32),
 'step_type': array(2, dtype=int32)})
Average Return: 16.0

Sterowniki TensorFlow

Mamy również kierowców w TensorFlow które są funkcjonalnie podobne do kierowców Pythona, ale środowisk użycie TF, polityka TF TF, obserwatorów itd. Obecnie mamy sterowniki 2 TensorFlow: DynamicStepDriver , który kończy się po określonej liczbie kroków (ważny) Środowisko i DynamicEpisodeDriver , która kończy się po określonej liczbie odcinków. Spójrzmy na przykład DynamicEpisode w akcji.

env = suite_gym.load('CartPole-v0')
tf_env = tf_py_environment.TFPyEnvironment(env)

tf_policy = random_tf_policy.RandomTFPolicy(action_spec=tf_env.action_spec(),
                      time_step_spec=tf_env.time_step_spec())


num_episodes = tf_metrics.NumberOfEpisodes()
env_steps = tf_metrics.EnvironmentSteps()
observers = [num_episodes, env_steps]
driver = dynamic_episode_driver.DynamicEpisodeDriver(
  tf_env, tf_policy, observers, num_episodes=2)

# Initial driver.run will reset the environment and initialize the policy.
final_time_step, policy_state = driver.run()

print('final_time_step', final_time_step)
print('Number of Steps: ', env_steps.result().numpy())
print('Number of Episodes: ', num_episodes.result().numpy())
final_time_step TimeStep(
{'discount': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([1.], dtype=float32)>,
 'observation': <tf.Tensor: shape=(1, 4), dtype=float32, numpy=array([[0.01182632, 0.01372784, 0.03056967, 0.04454206]], dtype=float32)>,
 'reward': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([0.], dtype=float32)>,
 'step_type': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=int32, numpy=array([0], dtype=int32)>})
Number of Steps: 24
Number of Episodes: 2
# Continue running from previous state
final_time_step, _ = driver.run(final_time_step, policy_state)

print('final_time_step', final_time_step)
print('Number of Steps: ', env_steps.result().numpy())
print('Number of Episodes: ', num_episodes.result().numpy())
final_time_step TimeStep(
{'discount': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([1.], dtype=float32)>,
 'observation': <tf.Tensor: shape=(1, 4), dtype=float32, numpy=
array([[-0.02565088, 0.04813434, -0.04199163, 0.03810809]],
   dtype=float32)>,
 'reward': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=float32, numpy=array([0.], dtype=float32)>,
 'step_type': <tf.Tensor: shape=(1,), dtype=int32, numpy=array([0], dtype=int32)>})
Number of Steps: 70
Number of Episodes: 4