Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Tài liệu API

TensorFlow có các API có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ để xây dựng và thực hiện biểu đồ TensorFlow. API Python hiện tại hoàn chỉnh nhất và dễ sử dụng nhất, nhưng các API ngôn ngữ khác có thể dễ dàng tích hợp vào các dự án hơn và có thể cung cấp một số lợi thế về hiệu suất khi thực hiện biểu đồ.

Một lời cảnh báo: các API trong các ngôn ngữ khác với Python chưa được bao hàm trong các lời hứa về tính ổn định của API .

Chúng tôi khuyến khích cộng đồng phát triển và duy trì hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác với cách tiếp cận được các nhà duy trì TensorFlow khuyến nghị . Ví dụ: xem các ràng buộc cho:

Chúng tôi cũng cung cấp tài liệu tham khảo API C ++ cho Dịch vụ TensorFlow: