Module: tfio

View source on GitHub

tensorflow_io

Modules

arrow module: Arrow Dataset.

audio module: tensorflow_io.audio

bigquery module: Cloud BigQuery Client for TensorFlow.

experimental module: tensorflow_io.experimental

genome module: Genomics related ops for Tensorflow.

ignite module: IgniteDataset that allows to get data from Apache Ignite.

image module: tensorflow_io.image

kafka module: Kafka Dataset.

v0 module: tensorflow_io

Classes

class IODataset: IODataset

class IOTensor: IOTensor