امروز برای رویداد محلی TensorFlow خود در همه جا پاسخ دهید!

Module: tfio.experimental

tensorflow_io.experimental

Modules

audio module: tensorflow_io.experimental.audio

color module: tensorflow_io.experimental.color

columnar module: tensorflow_io.experimental.columnar

elasticsearch module: tensorflow_io.experimental.elasticsearch

ffmpeg module: tensorflow_io.experimental.ffmpeg

filter module: tensorflow_io.experimental.filter

image module: tensorflow_io.experimental.image

mongodb module: tensorflow_io.experimental.mongodb

serialization module: tensorflow_io.experimental.serialization

streaming module: tensorflow_io.experimental.streaming

text module: tensorflow_io.experimental.text

Classes

class IODataset: IODataset

class IOLayer: IOLayer

class IOTensor: IOTensor

Functions

oss(...)