تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید

Module: tfio.image

tensorflow_io.image

Classes

class dicom_tags: dicom_tags

Functions

decode_dicom_data(...): Getting DICOM Tag Data.

decode_dicom_image(...): Getting DICOM Image Data.

decode_webp(...): Decode a WebP-encoded image to a uint8 tensor.

encode_bmp(...): Encode a uint8 tensor to bmp image.

encode_gif(...): Encode a uint8 tensor to gif image.