این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

ماژول: tfio

مشاهده منبع در GitHub

tensorflow_io

ماژول ها

ماژول arrow : Arrow Dataset.

ماژول audio : tensorflow_io.audio

ماژول bigquery : Client BigQuery Client برای TensorFlow.

ماژول experimental : tensorflow_io.experimental

ماژول genome : گزینه های مربوط به ژنومی برای Tensorflow.

ignite ماژول: IgniteDataset که اجازه می دهد تا برای به دست آوردن داده ها از آپاچی آتش.

ماژول image : tensorflow_io.image

ماژول kafka : بانک اطلاعاتی کافکا.

ماژول v0 : tensorflow_io

کلاس ها

class IODataset : IODataset

class IOTensor : IOTensor