หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

โมดูล: tfio

ดูแหล่งที่มาบน GitHub

tensorflow_io

โมดูล

arrow โมดูล: ลูกศรชุดข้อมูล

โมดูล audio : tensorflow_io.audio

โมดูล bigquery : Cloud BigQuery Client สำหรับ TensorFlow

โมดูล experimental : tensorflow_io.experimental

โมดูล genome : การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ genome สำหรับ Tensorflow

โมดูล ignite : IgniteDataset ที่อนุญาตให้รับข้อมูลจาก Apache Ignite

โมดูล image : tensorflow_io.image

kafka โมดูล: Kafka ชุดข้อมูล

โมดูล v0 : tensorflow_io

การเรียนการสอน

class IODataset : IODataset

class IOTensor : IOTensor